Regulamin

Informacja w sprawie RODO

Szanowni Państwo,

 Kierujemy tą wiadomość do wszystkich naszych dotychczasowych i potencjalnych klientów.

Jak powszechnie wiadomo od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu. Z uwagi na zachodzące zmiany, chcielibyśmy przekazać informacje o Państwa prawach związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że administratorem danych osobowych w naszej firmie jest APAMA acoustic project z siedzibą w Częstochowie, ul. Legnicka 148.

Dane naszych klientów przetwarzane są w celu realizacji zawieranych umów sprzedaży oraz w celu kontynuacji współpracy pomiędzy naszą firmą, a naszymi kontrahentami. Uprzejmie informujemy, że podsiadane przez nas dane osobowe są chronione na najwyższym poziomie uwzględniając nowo wprowadzone przepisy art. 6 ustęp1 litera b i f RODO.

Nasi klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto nasi kontrahenci mogą w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych. Informujemy, że posiadane przez nas dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Jeżeli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę , prosimy o wysłanie wiadomości na adres biuro@apamatoys.pl.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół APAMA TOYSZakup na naszym sklepie oznacza
akceptację poniższego regulaminu.

§1 Definicje


1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej
   na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na
   ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacyjny:

APAMA
ul. plac Witosa 1A
42-125 Kamyk
e-mail: reklamacje@apama.pl


3. Cennik dostaw – znajduje się w zakładce wysyłka.
4. Dane kontaktowe:

APAMA
ul. plac Witosa 1A, 42-125 Kamyk
e-mail: biuro@apamatoys.pl
tel. +48 34 366 62 86


5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.
6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia
   11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka
   organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,
   dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa
   w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku
   z późniejszymi zmianami.
11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca
   u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia
   obejmie rzecz w posiadanie.
16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę określona w koszyku przy zakupie.
17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest
   w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
21. Punkt odbioru – siedziba firmy mieszcząca się pod adresem APAMA ul. plac Witosa 1A, 42-125 Kamyk.
22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.teifoc.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może
   złożyć zamówienie.
24. Sprzedający:

APAMA
ul. plac Witosa 1A, 42-125 Kamyk
NIP: 9491572040, REGON: 240608307
KONTO BANKOWE: 96 1140 2004 0000 3202 7469 0509  (mBank)


25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie
   i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
   właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
26. Termin realizacji – podana przy zamówieniu liczba godzin lub dni roboczych.
27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta
   z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535
   Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
       a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo
          wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
       b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
       c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie
          zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
       d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
       e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego
          lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według
          instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
       f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz
          do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej
          nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający
          zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję
          Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej,
   a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość
   produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające
   bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT).
   Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o
   znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania
   dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od
   umowy, linków do regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych:
   dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linku do niniejszego regulaminu oraz
   wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość,
   a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą
   na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
8. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek:
   Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu,
   dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.apamatoys.pl , należy je wszystkie wyłączyć.
9. Kupujący powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
       a. dodanie do koszyka produktu;
       b. wybór rodzaju dostawy;
       c. wybór rodzaju płatności;
       d. wybór miejsca wydania rzeczy;
       e. podania wybranego koloru lub wzoru – jeśli wymaga tego karta produktu.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem
   lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie
   Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie
   był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on
   Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia
   płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i
   zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia
   lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych
   z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu
   rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym
   przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca
   wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej
   na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych
   w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania
   terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
   Prawa konsumenckiego, w pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został
   podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,
   w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
   jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia
   od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od
   umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia
   zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy
   a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
   stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
   płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż
   najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci
   Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument,
   chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego
   z żadnymi kosztami.
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy
   z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
   które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
       a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje
          kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
       b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
          lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
       c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności
          do użycia;
       d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
          otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
          jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
       e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
          nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
       f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
          dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
       g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
          rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
          poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
       h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu
   wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego
   i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu
   wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
       a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
       b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
   albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
   w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu
   ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów
   uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także
   bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
       a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
       b. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez
   nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy
   wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
   doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego
   zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część
   związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego
   zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
   W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych
   czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz
   wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania
   dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest
   udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania
   obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt
   i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad
   lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
       a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
       b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
       c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
       d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu
   wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od
   momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku,
   licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania
   rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu
   wydania rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się
   po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi
   za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo
   obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany
   rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu
   od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany
   rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do
   wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu
   do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania
   mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi,
   zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego
   zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym
   że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady,
   a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby
   trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on
   żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady,
   choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności,
   a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu,
   przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie,
   w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz
   zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na
   zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli
   Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez
   zbędnej zwłoki, nie później niż w prawnie przewidzianym terminie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
   29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
   Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich
   przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej
   chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również
   w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu
   z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie
   tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupujący będą powiadomieni co najmniej na 30 dni przed wejściem
   w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu
   do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji
   zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin
   zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna
   go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
   Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego
   przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy
   Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem
   metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta.
   W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.Częstochowa, dn, 25.12.2014r


Aby pobrać regulamin lub wzór odstąpienia od umowy w wersji pdf
proszę kliknąć w wybrany przycisk poniżej.